CatalàEspañol (Formal Internacional) (ES)

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ (PAU's)

QUE ÉS UN PAU?

El pla d’autoprotecció (PAU) és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar. 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓ DELS PAU's?

El responsable del Pla d'autoprotecció (PAU) és el titular de l'activitat i algunes de les seves obligacions segons el Decret 30/2015 són: 

Garantir les condicions d'autoprotecció, elaborar el PAU de l'activitat, presentar el PAU a l'òrgan competent, implantar i mantenir el PAU

QUI POT REALITZAR ELS PAU's?

Només els tècnics competents acreditats per la Generalitat tenen competències per a la realització de Plans d'Autoprotecció.

DE QUIN TERMINI DISPOSO PER PRESENTAR EL MEU PLA D'AUTOPROTECCIÓ?

  • Activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya: Noves activitats és de sis mesos des de l'inici de l'activitat.
  • Activitats de caràcter temporal d'interès per a la protecció civil de Catalunya: Un mes anterior a l’inici de l’activitat. 
  • Activitats i centres d'interès per a la protecció civil local (instal·lacions NO TEMPORALS): Sis mesos des de l'inici de l'activitat 
  • Activitats i centres d'interès per a la protecció civil local (Activitats de caràcter Temporal): Un mes anterior a l’inici de l’activitat. 

QUI ESTA AFECTAT PEL DECRET 30/2015?

El decret afecta, per tant, les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil; i classifica aquestes activitats en dos grups bàsics, que ordenats de major a menor risc, són els següents:

Les "activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya" (annex IA). Són exemples d'aquest tipus d'activitats, entre d'altres: establiments afectats per la normativa SEVESO sobre accidents greus; autopistes de peatge; aeroports; conductes que transporten substàncies perilloses; en espais delimitats o recintes, instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 2.000 persones.

Les "activitats d'interès per a la protecció civil municipal" (annex IB). Com a exemples tenim, entre d'altres: aeròdroms públics i comercials; en espais delimitats o recintes, instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones.
Dins de cadascun d'aquests grups, hi podem trobar activitats, centres o instal·lacions temporals i no temporals.

L'annex IB del Decret 30/2015 defineix el Catàleg d'Activitats Locals obligades a realitzar PAU.

QUINS PASOS HE DE SEGUIR?

Com a Titular de l'activitat em tinc que donar d'alta al registre electrònic de l'Hermes, Comunicar la afectació de la meva activitat, elaborar el PAU i signar pel Tècnic acreditat, introduïr el PAU al Hermes.

Esperar homologació per part de la Administració.

Una vegada està el Pla Homologat, implantar-ho i fer els simulacres pertinents.

Mes informació.... QUINS PASOS HE DE SEGUIR?

QUINES SÓN LES SANCIONS O PENALITATS PER NO DISPOSAR DE PAU?

L'Article 72 de la llei 4/1997 de Protecció Civil deCatalunya, estableix que no disposar de PAU suposarà una infracció molt greu iles sancions corresponents van des de 150.000€ fins a 600.000€ per activitat, a més de la possible clausura temporal de la instal·lació.

Link: LLEI 4/1997 DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA

D'altra banda, ja que l'autoprotecció i els plans d'autoprotecció són criteris d'obligat compliment, les companyies d'assegurances així ho requereixen davant qualsevol sinistre.

 

 

 

Preguntes freqüents sobre el Decret de mesures d'autoprotecció

 

 

 

SOL·LICITAR PRESSUPOST ONLINE

Job tecncic. C/ Eduard Toldra 15, 08950 - Esplugues de Llob. Tel 93 371 85 84